Krav

 

QTEMA kravställer dina IT-projekt

QTEMA hjälper dig att ta fram kravspecifikationen till ditt IT-projekt. Övriga projektmedlemmar kan då lita på att det finns explicita krav som det går att prioritera och basera projektmål på. En sökning på nätet efter faktorer som stjälper IT-projekt på något vis, visar att det inte går att missa att bristande kravställning befinner sig i topp-5-skiktet bland de faktorer som listas.

Rätt kravhantering minskar risken för att oupptäckta fel som kunnat korrigeras tidigt och billigt hittas i sena projektfaser eller rent utav i produktion. Fel som upptäcks sent blir kostsamma att rätta.

Konsultstöd

Konsulterna från QTEMA har genomgått djup och bred utbildning inom kravområdet. De har dessutom runt 10 års erfarenhet av kravarbete. Med QTEMAs kravkonsulter får ert IT-projekt en mycket god hjälp till kravställning/kravfångst, kravdokumentation, kravanalys, kravprioritering, och kravförvaltning. Du kan kräva mycket av våra konsulter!

QTEMAs konsulter är specialister inom krav, och flera av oss har dessutom projektledarkompetens. Det innebär att vi ser helheten i projekten. En kravkonsult från QTEMA kan agera inom följande exempel på roller inom kravställning, på beställarsidan eller på utförarsidan:

Kravledare
När ditt projekt behöver någon som organiserar och planerar kravarbetet. Som kravledare ser vi till att kravhanteringen blir strukturerad och dokumenterad på ett tydligt sätt. Kallas även kravansvarig, requirement manager, request manager.
Kravförvaltare
Qtema erbjuder konsultstöd för att strukturera och förvalta alla befintliga krav. Kravförvaltaren hanterar ändringar i krav och ser till att dessa
Verksamhetsanalytiker
Qtema erbjuder konsultstöd för att fånga, analysera och dokumentera verksamhetens behov av förändringar. Verksamhetsanalytikern tar fram visioner, verksamhetsregler och dokumenterar nuvarande och kommande processer. Verksamhetsregler och processer är vanliga leverabler för en verksamhetsanalytiker.
Kravanalytiker
Qtema erbjuder konsultstöd för att översätta verksamhetens önskemål till tydliga kravspecifikationer gällande funktionella och icke funktionella krav. Kravanalytikern säkerställer att framtagna krav är detaljerade samt utvecklings- och testbara. Oftast är det kravanalytikern som lämnar över kraven till test och utveckling.
Användbarhetsdesigner
När ditt projekt behöver ta extra hänsyn till att slutleveransen lever upp till krav på användarvänlighet och verksamhetsnytta hjälper våra konsulter till att formulera rätt krav,
15 ta fram prototyper, organisera fokusgrupper, genomföra användarundersökningar och verksamhetsanalyser. Kallas även användbarhetsanalytiker, usability analyst.
Workshopsledare
När din organisation verkligen behöver nå överenskomna mål på
ett kreativt sätt med deltagarnas medverkan, och uppnå tydliga och användbara resultat. Vi hjälper er med workshopledning, dokumentering och processledning.

QRIM

QTEMA Requirements Improvement Model är vårt verktyg som hjälper dig komma igång med kravprocessförbättring. QRIM tar kravprocessförbättring in i en ny dimension. Modellen är framforskad av QTEMA i samverkan med forskare på Blekinge Tekniska Högskola. Vi gör en genomlysning av din nuvarande kravprocess och gör en värdering av dess duglighet. Som resultat får du en tydlig rapport som visar var din förbättringspotential finns och vad som behövs för att kan göra din process mer kraftfull. Arbetet sker med stegvisa förbättringar  och bygger på att företaget på sikt själv kan göra denna utvärdering. Vi gör analysen snabbt och du får mycket valuta för denna insats.

Höj kvaliteten på kraven med nedanstående punkter:

  • Skapa en process samt rutiner för kravfångst och kravprioritering
  • Kvalitetssäkra kravprocessen löpande
  • Kravhantering och mjukvarutest går hand i hand, låt testaren utföra kravgranskning i tidigt skede och verifiera om testbara krav formulerats i kravspecifikationen
  • Skapa rutiner för kravförvaltning
  • Använd QTEMAs kravmallar!

Ladda ner våra kravmallar

QTEMA har tagit fram tre olika mallar för specifikation av krav. Ladda ner gratis!

Kontakta oss

Anita Roll

Anita Roll

anita.roll@qtema.se
070 761 56 15