Test

Mjukvarutest – en lönsam investering

Att testa är en vetenskap. Test har i praktiken den centrala rollen i projektet. Mjukvarutest är nyckelordet för att ditt utvecklingsprojekt ska resultera i kundnöjdhet och en nöjd beställare.

Vi hjälper dig att testa dina IT-lösningar med målet att hitta viktiga fel tidigt i projektet. Våra konsulter fungerar också som katalysatorer till att förbättra testprocessen i verksamheter.

I mjukvarutest ska lösningen visa att den motsvarar ställda krav. Men en kravställning kan aldrig täcka in alla oväntade situationer som lösningen riskerar utsättas för i produktionsmiljön. En skicklig testare och testledare ser därför även till att ha diversifierade teststrategier, inklusive att en rimlig mängd negativa tester utförs, baserat på riskanalys, yrkesskicklighet, erfarenhet och kreativ förmåga.

Upptäck felen innan dina kunder gör det

De projekt som sparar in på mjukvarutest råkar nästan alltid ut för överskridna budgetar när det gäller såväl tid som kostnader. Vår forskning som vi bedriver tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola visar att en sen felrättning kostar ungefär 200 timmars arbete. Utöver det tillkommer kostnader i form av minskad kundnöjdhet, förseningar och dålig stämning i projektet, samt badwill för ditt varumärke.

Motsvarande tidsåtgång för fel som hittas i acceptanstestmiljö är 100 timmar. Om felet hittas redan tidigt i projektet kan det rättas på någon timme.  Finns det något argument för att detta ska tillåtas ske? Knappast! I stället är det ett säkert kort att låta QTEMAs erfarna testare och testledare lotsa er igenom testprocessen till ett lyckat utvecklingsprojekt!

Konsultstöd

Testspecialisterna på QTEMA hittar 80% fler fel än utvecklingsteam utan testspecialist. Hur kan vi göra det? Jo, det beror på att vi har kunskapen om hur jobbet ska utföras, och vilka teststrategier som hittar de allvarligaste felen i de olika testfaserna. En testkonsult från QTEMA är till stor hjälp under både utveckling och förvaltning — från projektplanering och testanalys via integrationstest, systemtest och prestandatest till testrapportering och acceptanstest.

Många av våra konsulter har dessutom projektledarkompetens vilket gör att vi ser helheten i projekten utöver de aktiviteter som är testorienterade. Här är de vanligast förekommande rollerna som våra konsulter kan åta sig:

Testledare

Testledare från QTEMA tar med trygghet och förtroende ansvar för era testaktiviteter genom hela eller delar av projektet, i såväl utveckling och förvaltning. I testledarens roll ingår testplanering, testanalys, testdokumentation, statusrapportering, slutrapportering med mera. Från våra testledare får du en kvalificerad och väl underbyggd bedömning/rekommendation om huruvida testobjektet är redo för release eller om avgörande risker/showstoppers kvarstår.

Testanalytiker

En testanalytiker kartlägger vilka målsättningar som gäller för testprojektet. Testfall och testidéer tas fram utifrån analys av användningsfall/kravanalys och produktriskanalys.

Testare

Testaren är utföraren av testerna. Testaren kan ingå i agila team eller jobba plandrivet. Uppdraget är alltid att hitta viktiga fel på ett kreativt sätt. Även om testfall är framtagna, klarar en skicklig testare att tänka kreativt och kritiskt kring dem och hitta de där felen du inte vill att dina kunder ska utsättas för.

Självklart dokumenteras testningen på ett effektivt sätt. Syftet är att vara väl förtrogen med status på testobjektet och att kunna ge en tydlig bild över systemets nuvarande kvalitet. Detta innefattar t ex vad som testats, vad resultatet blev, vad som inte testats, arter av fel och varför valda delar inte testats.

Avvikelser rapporteras på det sätt som projektet avgör är lämpligt.

Testprocessutveckling

Qtema erbjuder konsultstöd vid införande eller utveckling av arbetsätt med test och testmodeller i både utvecklings- och förvaltningsfaserna. De processer som Qtema erbjuder innehåller detaljerade instruktioner som beskriver hur testarbetet bör planeras, designas, genomföras, följas upp samt kommunikation. Om du saknar en modell, bidrar vi med Qtemas tankar om hur test kan bedrivas i.

Testmetodstöd

Metodstöd kan behövas tillfälligt under en längre tidsperiod t ex för att stötta i ett projekt eller som engångsinsats t ex genom en inspirationsföreläsning eller genom granskning av en teststrategi eller en testplan. Vi går gärna in som mentor/coach till en oerfaren testledare eller annan roll inom test för att stötta runt den metodik som ditt företag valt att använda. Vi kan också agera som stöd vid införande av testprocess där vi kan bidra med att säkra de aktiviteter som sker runt implementationen.

Prestandatestare

QTEMA erbjuder konsultstöd runt icke funktionella delar i ett system. Vi kan mäta och analysera prestanda hos ett system, systemdel eller en komponent. Testningen avser att demonstrera att testobjektet uppfyller de definierade krav som finns vad gäller prestanda, last samt stress.

Testautomatiserare

Testautomatisering innebär att införa verktyg för att utföra testexekvering automatiskt, t ex regressionstester. Verktyget kontrollerar exekveringen, jämför testutfall med förväntat resultat visualiserar utfallet av testerna. Testautomatisering är en typ av testning som utförs efter förändringar i mjukvaran och checkar av så att alla grundläggande funktioner fortfarande fungerar som de ska.

All testning kan inte automatiseras och man använder oftast en kombination av automatiserad och manuell testning. Testautomatisering kräver noggrann analys och planering samt val av rätt verktyg till aktuellt testobjekt.

Metodstöd samt stöd vid val och införande av automatiserade tester kan QTEMA hjälpa dig med. Vi kan också genomföra automatiserade tester.

Teststrateg

För att kunna genomföra ett verkningsfullt testarbete krävs en strategi för hur test ska bedrivas på företaget. QTEMA erbjuder expertis i arbetet att utveckla strategier eller högnivåbeskrivningar för de utvecklingsnivåer som testningen ska innefatta. Vi kan agera mentorer på strategisk nivå för att säkra att test fungerar på ett optimalt sätt i förhållande till den totala utvecklingsprocessen.

Testprocessen

Testprocessen ska vara en naturlig och integrerad del av det totala utvecklings- eller förvaltningsarbetet för att komma till sin fulla rätt. En testprocess måste också vara väl förankrad i hela projektorganisationen. Dessa parametrar anser vi vara helt avgörande för en lyckad kvalitetssäkring av IT-system.

Har ni en användbar, dokumenterad testprocess på ditt företag? Om inte är det dags att höra av er till oss på QTEMA! Tiden när utvecklarna testade själva, eller inte alls är över! 2000-talets allt mer komplexa IT-lösningar kräver testning av testspecialister för att kunna matcha era konkurrenters lösningar.

Läs mer

Att utveckla system som inte innehåller några fel är en utopi. Poängen med att ha en strukturerad testprocess och ett optimalt testarbete är att hitta fel tidigt i projektet, de är minst kostsamma att åtgärda då. Det är den stora anledningen till att involvera testare redan från början, under planering och kravhantering. Testkonsulter har ett kritiskt öga och är tränade att uppfatta detaljer och nyanser som kan vara avgörande för hur utvecklingen av lösningen påbörjas. QTEMAs testkonsulter är också vana vid att se helheten, eftersom vi ju är en central kompetens genom hela projektet.

Genom att anlita våra testkonsulter kan era utvecklare och designers ägna sig åt det som de är bra på. Projektets testbudget används då på ett effektivt sätt av testkonsulter som vet precis vad som ska göras, på vilket sätt, och när. Jämför en testbudget med att lägga 200 timmars arbete på felrättning, av ett enda sent hittat fel…

Lägg pengarna på proaktivitet och utveckling i stället för reaktivitet och felrättning. Satsa på en gedigen testprocess. Det kan vi på Qtema hjälpa dig med.

Testmodell

Det unika med vår testmodell är att den är heltäckande och ger dig full valfrihet att sätta samman din egen unika testprocess. Du väljer bort det du inte finner relevant för din verksamhet. Modellen är pedagogiskt och praktiskt upplagd.

Utifrån modellens strukturerade och metodiska upplägg kan du alltså själv ta ställning till hur du vill att ditt företags testprocess ska se ut baserat på just din verksamhets behov.

Läs mer

Mjukvaruvarutest är ett komplext kunskapsområde. Inget testprojekt är det andra likt och varje lösning måste testas med hänsyn till rådande kontext för att optimalt testresultat ska uppnås. Testplanen ska hänga ihop med den övriga projektplanen, testningen ska vara förankrad hos intressenter både på produktionssidan och kundsidan så att rätt förväntningar kan uppfyllas. Testutförandet måste också vara flexibelt och pragmatiskt för att minska risken för att viktiga fel ska missas. I slutet ska testrapporteringen redovisa mer än enbart siffror, en bra testare måste också kunna bedöma allvarlighetsgraden i kvarvarande brister samt kunna rapportera dem på ett tydligt och objektivt sätt till projektledningen.

Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi tekniska testare / testautomatiserare

Kontakta oss

Anita Roll

Anita Roll

anita.roll@qtema.se
070 761 56 15