QTEMAs Integritetspolicy

Här är QTEMAs databehandlingsvillkor

Med anledning av GDPR*) har vi förtydligat våra databehandlingsvillkor och kompletterat med en integritetspolicy per 2018-05-25) som mer utförligt beskriver  hur vi sparar och analyserar dina personuppifter.

*) Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

De som anförtror QTEMA sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. QTEMA följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att QTEMA genom marknadskommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder, arbetssökande och samarbetspartners bättre och mer personligare erbjudanden och upplevelser. Marknadsföring och profilering Information som lämnats till QTEMA används bland annat för att QTEMA genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden.

Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information. För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till QTEMA samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

  1. Anpassade erbjudanden till samarbetspartners och framtida medarbetare utifrån intresse och behov.
  2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil

De som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till QTEMA  inte ska användas för marknadskommunikation.

Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@qtema.se alternativt att du klickar på någon av snabblänkarna till höger.

Insamling av personuppgifter

QTEMA samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen

  1. Aktiviteter på vår webbplats och sociala medier
  2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till QTEMA
  3. Offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter

Samtycke

Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt. Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer QTEMA inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer QTEMA radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.

Information om personuppgifterna

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till QTEMA får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor. Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut.

QTEMA kommer på uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. De som har frågor om QTEMAs hantering av personuppgifter kan kontakta oss på info@qtema.se

Tillgång till personuppgifterna

QTEMA kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för QTEMA eller medarrangörens deltagande.  Ett begränsat antal av QTEMAs medarbetare har tillgång till QTEMAs personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros QTEMA behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför QTEMA, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

Rätt att begära registerutdrag

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via info@qtema.se. Till höger har vi även tagit fram några snabblänkar för ändamålen.Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Teamet på QTEMA Sverige AB