Testroller

Testledare
Testledare från QTEMA tar med trygghet och förtroende ansvar för era testaktiviteter genom hela eller delar av projektet, i såväl utveckling och förvaltning. I testledarens roll ingår testplanering, testanalys, testdokumentation, statusrapportering, slutrapportering med mera. Från våra testledare får du en kvalificerad och väl underbyggd bedömning/rekommendation om huruvida testobjektet är redo för release eller om avgörande risker/showstoppers kvarstår.

Testanalytiker
En testanalytiker kartlägger vilka målsättningar som gäller för testprojektet. Testfall och testidéer tas fram utifrån analys av användningsfall/kravanalys och produktriskanalys.

Testare
Testaren är utföraren av testerna. Testaren kan ingå i agila team eller jobba plandrivet. Uppdraget är alltid att hitta viktiga fel på ett kreativt sätt. Även om testfall är framtagna, klarar en skicklig testare att tänka kreativt och kritiskt kring dem och hitta de där felen du inte vill att dina kunder ska utsättas för.
Självklart dokumenteras testningen på ett effektivt sätt. Syftet är att vara väl förtrogen med status på testobjektet och att kunna ge en tydlig bild över systemets nuvarande kvalitet. Detta innefattar t ex vad som testats, vad resultatet blev, vad som inte testats, arter av fel och varför valda delar inte testats. Avvikelser rapporteras på det sätt som projektet avgör är lämpligt.

Testprocessutveckling
Qtema erbjuder konsultstöd vid införande eller utveckling av arbetsätt med test och testmodeller i både utvecklings- och förvaltningsfaserna. De processer som Qtema erbjuder innehåller detaljerade instruktioner som beskriver hur testarbetet bör planeras, designas, genomföras, följas upp samt kommunikation. Om du saknar en modell, bidrar vi med Qtemas tankar om hur test kan bedrivas i.

Testmetodstöd
Metodstöd kan behövas tillfälligt under en längre tidsperiod t ex för att stötta i ett projekt eller som engångsinsats t ex genom en inspirationsföreläsning eller genom granskning av en teststrategi eller en testplan. Vi går gärna in som mentor/coach till en oerfaren testledare eller annan roll inom test för att stötta runt den metodik som ditt företag valt att använda. Vi kan också agera som stöd vid införande av testprocess där vi kan bidra med att säkra de aktiviteter som sker runt implementationen.

Prestandatestare
QTEMA erbjuder konsultstöd runt icke funktionella delar i ett system. Vi kan mäta och analysera prestanda hos ett system, systemdel eller en komponent. Testningen avser att demonstrera att testobjektet uppfyller de definierade krav som finns vad gäller prestanda, last samt stress.

Testautomatiserare
Testautomatisering innebär att införa verktyg för att utföra testexekvering automatiskt, t ex regressionstester. Verktyget kontrollerar exekveringen, jämför testutfall med förväntat resultat visualiserar utfallet av testerna. Testautomatisering är en typ av testning som utförs efter förändringar i mjukvaran och checkar av så att alla grundläggande funktioner fortfarande fungerar som de ska.
All testning kan inte automatiseras och man använder oftast en kombination av automatiserad och manuell testning. Testautomatisering kräver noggrann analys och planering samt val av rätt verktyg till aktuellt testobjekt. 

Metodstöd samt stöd vid val och införande av automatiserade tester kan QTEMA hjälpa dig med. Vi kan också genomföra automatiserade tester.

Teststrateg
För att kunna genomföra ett verkningsfullt testarbete krävs en strategi för hur test ska bedrivas på företaget. QTEMA erbjuder expertis i arbetet att utveckla strategier eller högnivåbeskrivningar för de utvecklingsnivåer som testningen ska innefatta. Vi kan agera mentorer på strategisk nivå för att säkra att test fungerar på ett optimalt sätt i förhållande till den totala utvecklingsprocessen.